top of page

Privacy verklaring

Privacy-verklaring Zwembad "De Blinkerd" en Sporthal "De Tiggelhal" Ten Boer.


Stichting tot Beheer en Exploitatie van sportvoorzieningen in Ten Boer beheert zwembad De
Blinkerd en sporthal De Tiggelhal in Ten Boer. Deze privacy-verklaring is opgesteld ten
behoeve van Zwembad de Blinkerd.


Zwembad De Blinkerd in Ten Boer gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij vinden het
belangrijk uw privacy te waarborgen. In dit document laten wij u weten welke
persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we dit doen en wat we er mee doen.


Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben, suggesties of opmerkingen
willen plaatsen of wanneer u klachten heeft, dan horen we dat graag. U kunt hiervoor een e-
mail sturen naar info@zwembadtenboer.nl. Peter Redeker is de functionaris
Gegevensbescherming van het zwembad Ten Boer.


Deze privacyverklaring is van toepassing voor zwembad de Blinkerd in Ten Boer en zijn
website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen,
zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter, die op onze website worden genoemd.


De persoonsgegevens die verwerkt worden:


De Blinkerd verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:
> Een zwemabonnement of 12 badenkaart heeft bij ons zwembad.
> Zwemles heeft bij ons zwembad
> Vrijwilliger bent bij ons zwembad


Uit hoofde van deze gegevens maakt u gebruik van onze diensten of wij van uw diensten. U
heeft deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor
een goede dienstverlening of samenwerking.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ten behoeve
van abonnementhouders en zwemlessen:


Voor en Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer


De persoonsgegevens van de vrijwilligers die wij verwerken zijn de volgende:


Voor en achternaam
Telefoonnummer
Adres
E-mailadres
Er worden geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens verwerkt.

Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens?


Zwembad de Blinkerd verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:
> Het registreren van uw abonnement en of deelname aan zwemlessen.
> Het afhandelen van uw betalingen
> Het voeren van een zorgvuldige administratie van abonnementen of zwemlessen
> Om u te kunnen bellen of e-mailen ten behoeve van onze dienstverlening aan u of
voor wat betreft onze vrijwilligers van hun dienstverlening aan ons.


Hierbij wordt gebruik gemaakt van computerprogramma’s die alleen gebruikt worden om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Hoe lang worden uw gegevens bewaard?


Zwembad de Blinkerd bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de
volgende bewaartermijnen:


> De bewaartermijn betreft de periode van de geldigheid van het abonnement, de
deelname aan de zwemlessen of het werkzaam zijn als vrijwilliger.


Het delen van persoonsgegevens met derden:


Zwembad de Blinkerd verkoopt uw gegevens niet aan derden. We zullen de gegevens
uitsluitend verstrekken aan derden als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die in onze opdracht uw
gegevens verwerken sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor een
passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zwembad de Blinkerd
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek in kunt dienen
om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of
een andere door u genoemde instantie door te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens sturen naar info@zwembadtenboer.nl


Zwembad de Blinkerd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de Nationaal Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


De beveiliging van uw persoonsgegevens:


Zwembad de Blinkerd neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan zo
spoedig mogelijk contact op.

Vragen over onze privacy verklaring?

bottom of page